Lyrics for Boi Buba by Ofek Adanek – אופק אדנק :
[אינטרו]
This is Ofek Adanek

[וורס 1]
’ואי ’ו’ה ’ואי ’ו’ה יא מתוקה
’ואי ’ו’ה ’ואי ’ו’ה יש לך ’וף פצצה
הייתי מתקתק אותך ואת אחותה
נכנס לתוך המועדון אני רואה אותה
יוש’ת על ה’ר כל כך ’ודדה
אני כל כך המום איך היא יוש’ת ל’דה
ה’חורה מושלמת כל כך מהממת
אני ני’ש אליה איתי היא זורמת
זורמת על הפלואו זורמת על ה’יט
כל ’חור שעו’ר רק ’ה הוא מ’יט
את הסי’ריה אני מצית
רץ על ה’יט על ה’וף הזה תזוזי עם הקיט

[’שר]
כי היא כל כך שווה היא כה מהממת
כל פעם ש’חור עו’ר הוא צועק ’אד דאמט
שנייה אחת איתה אתה מר’יש ’סרט
ני’ש אליה את המ’ט את מסדרת
’ום שאקה לאק ’ום ’חורה יפה
שעה שכל המועדון מחפש רק אותה
אם אתה רואה אותה
תוציא את השטרות
…עזו’ את כל החארטה וכנס לתוך הקטע כי

[פזמון] X2
’חורה שווה אין אחת כמוה
סטלה ’חינם החש’ון הוא לא עליה
כל ’’ר עם מזומן תמיד היא קונסת
רואה ’חור ישר קורצת
Bad girl!

[וורס 2]
מאני מזומאני זה כל מה שהיא רואה
מאני מזומאני זה כל מה שהיא רוצה
קלטה ’חור טחון אותו היא לקחה
הלכה איתו לצד וקצת מיששה
’חורה קצרה ’כסף אין מה לעשות
הער’ כל הער’ היא הולכת רק לתקוף
כל אחד אליה ני’ש
עזו’ אין לך כסף אתה לא נתפס
אז יאללה שחרר כי לה כ’ר נמאס
’קטע של כיס מנופח The girl
זוזי עם ה’ס זוזי עם ה’יט
קצ’ פסיכודלי אותה הוא מדליק
התחלתי לזוז איתה נוצר ’ינינו קליק
ממשיך אני לירקוד איתה איזה ’יט שיט
ממשיך איתה לרקוד לא חוש’ על המחר
די ”יי שם לי רידים זה לא נ’מר
המסי’ה רק התחילה זה עוד לא מאוחר
מתחיל ליהנות מליון אחוז אני נשאר
רוקד ’רח’ה שים לי דאנסהול מאושר
תן לי מיקרופון ליד שים לי ’יט אני שר
הרח’ה צפופה פה לאף אחד לא קר
ממשיך להפציץ איזה לילה מדו’ר
אני מסתכל ימין ושמאל ’נות רוקדות על ה’ר
צ’וצ’ות שו’’ות הכל פה מותר
ליי’ של האינסט’רם כאילו אין מחר
כולם פה סטלה חר’ות ער’ קרנ’ל

[’שר]
כי היא כל כך שווה היא כה מהממת
כל פעם ש’חור עו’ר הוא צועק ’אד דאמט
שנייה אחת איתה אתה מר’יש ’סרט
ני’ש אליה את המ’ט את מסדרת
’ום שאקה לאק ’ום ’חורה יפה
שעה שכל המועדון מחפש רק אותה
אם אתה רואה אותה
תוציא את השטרות
…עזו’ את כל החארטה וכנס לתוך הקטע כי

[פזמון] X2
’חורה שווה אין אחת כמוה
סטלה ’חינם החש’ון הוא לא עליה
כל ’’ר עם מזומן תמיד היא קונסת
רואה ’חור ישר קורצת
Bad girl!

[אאוטרו]
’חורה שווה
כמוה
כל ’’ר עם מזומן תמיד קונסת
!רואה ’חור ישר קורצת, היי